Plan BIOZ (wzór)

W tym miejscu pozwolę sobie na uwagę dotyczącą tego co znalazłem w internecie pod hasłem – plan BIOZ wzór – i jak patrzę na te wzory planu BIOZ to widzę, że niewiele osób wie jak to zrobić, ale co najlepsze pewnie Ci co mają obowiązek je weryfikować też nie są przekonani do końca jak to powinno prawidłowo wyglądać. W tych planach bioz jest naprawdę interesująca mieszanka wiedzy budowlanej 🙂 Często znajduje się tam wiele elementów, które w ogóle nie są wymagane i nie powinny znajdować się w tej dokumentacji, jak również brakuje tam spraw bardzo istotnych.

Aby przybliżyć to zagadnienie poniżej zamieszczam wzór planu bioz do 6 rozdziału części teoretycznej.

 

Instrukcja:

Plan BIOZ został stworzony w oparciu o wymagania znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W przypadku wystąpienia zmian w tym rozporządzeniu, trzeba będzie je wprowadzić do opracowania samodzielnie lub zakupić aktualnie obowiązującą wersję planu BIOZ na CD.

Pamiętać należy, że plan BIOZ wykonywany jest na podstawie informacji uzyskanej od projektanta.

Plan został sporządzony w wersji edytowalnej dzięki czemu mogą Państwo dowolnie go zmieniać i dostosowywać do swoich potrzeb. Wersja edytowalna jest utworzona w programie Word, a więc wszelkiego rodzaju edycje, drukowanie, czy zapisywanie plików odbywa się zgodnie z nim.

Objaśnienie kolorów stosowanych w planie BIOZ:

Czarny – treści, które powinny znajdować się w każdym planie BIOZ

Czerwony – treści, które należy zmienić wg. wskazań. Po zmianie należy oznaczyć zawartość kolorem czarnym

Niebieski – treści, które zostawiamy tylko w przypadku ich faktycznego występowania na terenie placu budowy. W przypadku ich zostawienia kolor czcionki należy zmienić na czarny.

UWAGA!

1. Po dokonaniu zmian w treści należy aktualizować spis treści poprzez kliknięcie na nim

prawym przyciskiem myszy i wybranie z rozwiniętego menu „Aktualizuj pole” . Pojawi się

nam okienko, które zapyta czy aktualizować tylko numery stron, czy cały spis. Należy wybrać

wg potrzeby, jednakże zaleca się nie zmienianie nagłówków i wybieranie „aktualizacja

wyłącznie numerów stron”

2. Po zakończeniu wprowadzania zmian w planie BIOZ należy zapisać go w wybranym przez

siebie miejscu.

 

Jeśli jesteś zainteresowany całością to zadzwoń 608 404 427, napisz biuro@ekofit.pl lub zamów TUTAJ.

 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

[NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO]

INWESTOR:

[NAZWA INWESTORA]

[ADRES INWESTORA]

KIEROWNIK BUDOWY:

[IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KIEROWNIKA BUDOWY]

PLAN BIOZ SPORZĄDZIŁ:

[IMIĘ, NAZWISKO I/ LUB NAZWA, ADRES

SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN BIOZ]

 

1

www.bioz.pl

 

Spis treści

 

I. Część teoretyczna

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych,

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

 

II. Część rysunkowa – plan zagospodarowania placu budowy

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii powoduje

naruszenie praw autorskich.

 

2

www.bioz.pl

 

 

I. Część teoretyczna

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Prace realizowane w [ilość] etapach prowadzonych zgodnie z projektem.

1. Nazwa/wskazanie pierwszego etapu prac

2. Nazwa/wskazanie drugiego etapu prac

3. …..

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Nazwa pierwszego obiektu

Pierwszy etap realizacji obiektu

Drugi etap realizacji obiektu

Trzeci etap realizacji obiektu

…..

2. Nazwa pierwszego obiektu

Pierwszy etap realizacji obiektu

Drugi etap realizacji obiektu

Trzeci etap realizacji obiektu

…..

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

1. Nazwa istniejącego obiektu budowlanego

2. Nazwa istniejącego obiektu budowlanego

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1. Nazwa istniejącego elementu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia

3

www.bioz.pl

2. Nazwa istniejącego elementu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia

3. ………

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich

występowania

1) Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie

średnie występujące przez cały czas trwania budowy.

2) Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy

lub drogach komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas

trwania budowy.

3) Upadek na niższy poziom, upadek z wysokości – podczas przemieszczania się po

rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrożenie duże występujące

podczas wykonywania pracy na wysokości.

4) Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi

elektrycznych, zagrożenie duże.

5) Zapylenie – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych

i porządkowych, zagrożenie średnie.

6) Zatrucie, uczulenie – podczas wykonywania [rodzaj prac], kontaktu z [substancja],

zagrożenie średnie.

7) Wymuszona pozycja ciała – podczas prac [rodzaj prac], zagrożenie średnie.

8) Wypadek komunikacyjny – duże zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na

ulicy i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy.

9) Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp.

zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy.

10) Urazy oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,

zbrojarskich i rozbiórkowych – zagrożenie średnie.

11) Uderzenie spadającymi przedmiotami – podczas wykonywania [rodzaj prac]

zagrożenie duże.

12) Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń

elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub

posiłku, narażenie na działanie promieni słonecznych, podczas wykonywania prac

spawalniczych – zagrożenie średnie.

13) Poparzenia chemiczne – podczas kontaktu z [substancja] – zagrożenie duże.

14) Hałas – podczas [rodzaj prac np. demontażu elementów elewacji], średnie

zagrożenie.

15) Pożar – średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, podczas

eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na

stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,

podczas składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji

elektrycznej, wystąpienia nieszczelności przewodów paliwowych i ciśnieniowych,

w wyniku zaprószenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub

 

4

www.bioz.pl

 

spowodowanego przez osoby postronne działaniem umyślnym.

16) Zagrożenia związane z pracą oraz ruchem maszyn i urządzeń np. pochwycenie,

zmiażdżenie, odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych,

fragmentów ciała- zagrożenie średnie.

17) Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń

lub z ich niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania

maszyn, narzędzi i urządzeń na terenie placu budowy.

18) Zasypanie – podczas wykonywania robót ziemnych w [miejsce np. wykopach],

zagrożenie duże.

19) Zalanie, podtopienie – podczas wystąpienia klęsk żywiołowych, obalenia, zerwania

konstrukcji, osunięcia, erozji gruntu w [miejsce] – zagrożenie średnie.

20) Zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element – zagrożenie

duże występujące podczas robót montażowych.

21) Zagrożenia związane z montażem zbrojenia w deskowaniu – zagrożenia duże

występujące podczas wykonywania robót zbrojarskich i podczas fundamentowania.

22) Zagrożenia od przenośników taśmowych, pomp do betonu, zasobników do betonu,

transportu poziomego i pionowego taczkami – podczas układania mieszanki

betonowej, zagrożenia średnie.

23) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki itp. przy wykonywaniu

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych – zagrożenie

średnie, występujące podczas użytkowania koparek lub innego zmechanizowanego

sprzętu ciężkiego.

24) Uderzenia odłamkami cegły (bloczków), zaprawy, zagrożenia występujące podczas

robót murarskich i tynkarskich, zagrożenie średnie.

25)Wybuch par rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami

podczas wykonywania prac malarskich, zagrożenie średnie.

26) Wybuch [substancja np. gazu] w [miejsce np. kanałach] – zagrożenie duże podczas

[rodzaj prac].

27) Utrata stateczności rusztowania; przechylenie się rusztowania wiszącego lub jego

zerwanie – zagrożenie duże, w wyniku, którego może nastąpić śmierć pracownika lub

osoby postronnej, zagrożenie występujące podczas korzystania z wszelkiego rodzaju

rusztowań i podestów ruchomych.

28) Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd – zagrożenie duże,

występujące podczas użytkowania maszyn i urządzeń na budowie.

29) Zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas szlifowania, gładzenia, polerowania,

pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym,

ubijarką ręczną, zagęszczarko-ubijarką itp.

30) Podrażnienia błon śluzowych – podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robót

rozbiórkowych – zagrożenie średnie.

31) Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót

rozbiórkowych, zagrożenie średnie

32) Inne [podać jakie].

[Należy wybrać te zagrożenia, które dotyczą zakresu robót budowlanych wymienionych

w zakresie robót dla całego zamierzenia gospodarczego str. 3]

5

www.bioz.pl

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych muszą być ogrodzone w sposób niestanowiący

zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia musi wynosić co najmniej 1,5m. Należy wykonać

oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych

i pojazdów szynowych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego musi wynosić co

najmniej 0,75m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków

transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętów lub innych

przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Drogi wewnętrzne należy utwardzić i utrzymywać we właściwym stanie technicznym oraz

oznakować w sposób określony w przepisach o ruchu na drogach publicznych. Wysokość

zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie może być mniejsza niż 6

m Na poboczu drogi głównej, przynajmniej po jednej stronie, należy wydzielić drogę dla

pieszych (chodnik).

W pomieszczeniach i miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy

umieścić w sposób widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn

i urządzeń, w szczególności o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie

przeciwpożarowej.

Stałe stanowiska pracy znajdujące się na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć przed

opadami atmosferycznymi.

Teren bazy wytwórni, placu budowy oraz zakładu odkrywkowej eksploatacji kruszyw należy

wyposażyć w:

odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników pomieszczenia do spożywania

posiłków, urządzenia higienicznosanitarne oraz suszarnie odzieży,

apteczkę podręczną ze środkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej

pomocy, obsługiwaną przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej

pomocy,

odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

Dla grup powyżej 10 osób oraz przy robotach trwających dłużej niż 1 tydzień należy

przygotować schroniska przewoźne lub stałe, wyposażone w urządzenia do ogrzewania

się pracowników, podgrzewania posiłków, suszenia odzieży, do mycia się, w stół i krzesła

(taborety) oraz apteczkę ze środkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niż 10 osób

oraz przy robotach trwających krócej niż 1 tydzień urządzenia te mogą być odpowiednio

ograniczone.

Miejsca badań laboratoryjnych wykonywanych bezpośrednio na drodze publicznej bez

zatrzymywania ruchu należy zabezpieczyć i oznakować.

6

www.bioz.pl

 

Miejsce prowadzenia robót budowlanych musi być oznakowane za pomocą:

 

• tablice z adresami i numerami telefonów najbliższych zakładów służby zdrowia,

jednostek straży pożarnej i policji

• budowlanej tablicy informacyjnej

• tablicy informacyjnej BIOZ

• tablicy ostrzegającej o danym zakresie robót np.: Uwaga! Prace na wysokości,

Uwaga! Prace w wykopach itp.

• tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom nieupoważnionym wstęp

wzbroniony.

Na rozstawionych rusztowaniach lub stosowanych ruchomych podestach roboczych musi

być umieszczona dodatkowa tablica określająca: wykonawcę montażu rusztowania (wraz

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne

obciążenie pomostów i konstrukcji.

W obrębie wykonywanych robót miejsca niebezpieczne muszą być ogrodzone i oznakowane

w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. W porze nocnej miejsca te i tablice będą

oświetlone. W odległości 6m. od niebezpiecznych miejsc musi zostać rozciągnięta taśma

biało-czerwona na wysokości ok. 1,1m. Do miejsc tych należą:

• podać miejsce niebezpieczne, które wymaga oznakowania,

• podać miejsce niebezpieczne, które wymaga oznakowania,

• …. .

Plac budowy znajduje się [podać miejsce placu budowy]. Wjazd na plac możliwy jest poprzez

[miejsce].

Otwory i zagłębienia niebezpieczne dla ludzi muszą zostać szczelnie przykryte i ogrodzone

balustradami lub taśmą z tworzywa sztucznego umieszczoną wzdłuż otworu w odległości 1m

od krawędzi.

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których

dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu muszą zostać

zabezpieczone balustradą.

Poprzez balustradę rozumie się zabezpieczenie przed upadkiem składające się z deski

krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości

1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową, a poręczą wypełnia się w sposób

zabezpieczający pracowników przed upadkiem wysokości.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów,

ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty,

lecz nie mniej niż 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniej

niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45o

źródła zagrożenia. Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania

narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne muszą być ogrodzone

i umieszczone w ich pobliżu napisy ostrzegawcze. Dotyczy to zarówno zagrożeń

znajdujących się na powierzchni ziemi, pod nią jak i w przestrzeni nad nią. Na czas zmroku

 

7

www.bioz.pl

 

i w nocy muszą być ustawione balustrady wokół wykopów, znajdujące się w odległości nie

mniejszej niż 1m od wykopu. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa

wykop będzie dodatkowo przykryty.

W pomieszczeniach magazynowych umieszczone są tablice określające dopuszczalne

obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,

mniejszej niż:

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

• 5,0m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym

15 KV,

• 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30

KV,

• 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 10

KV,

• 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Przy ręcznym tłuczeniu materiałów kamiennych odległość pomiędzy stanowiskami tłukaczy

powinna wynosić nie mniej niż 5 m. W razie konieczności stosowania mniejszych odległości

tłukaczy należy odgrodzić szczelnymi ściankami z desek lub mat słomianych o wysokości

nie mniejszej niż 2 m. Stanowiska tłukaczy od strony drogi należy zabezpieczyć matami lub

szczelnymi płotami oraz oznakować.

Przy robotach strzałowych należy pracowników i maszyny ustawiać poza strefą rozrzutu.

pobierz fragment w pdf

Dalsza część dostępna jest po zakupie PLANU BIOZ na CD – KLIKNIJ TUTAJ